अनुसूची -७ जन्म दर्ताको किताव

अनुसूची -७ जन्म दर्ताको किताव

अनुसूची  – ७                         पृष्ठ नं.:

(नियम ६ सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

………….. गाउँ विकास समिति /नगरपालिका

…………………….. जिल्ला

 जन्म दर्ताको किताव

दर्ता नं. दर्ता मिति नाम, थर जन्म मिति लिङ्ग जन्म स्थान बाजेको नाम बाब्/आमाको विवरण

(क)      बाबु                    (ख) आमा

सूचकको नाम ठेगाना  ना.प्र.प र   जिल्ला प्रमाणपत्र  बुझिलिएको सही र मिति दर्ता गर्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको नाम र दस्तखत कैफियत
नाम स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना नागरिकता नागरिकता लिएको भए  ना.प्र.प र   जिल्ला
 १ १० ११ १२ १२ १३ १४ १५
(क)
 

(ख)

(क)
 

(ख)

(क)
 

(ख)

(क)
 

(ख)

(क)
 

(ख)

(क)
 

(ख)