अनुसूची- ८  मृत्यु दर्ताको किताव

अनुसूची- ८  मृत्यु दर्ताको किताव

अनुसूची- ८                   पृष्ठ नं.:

(नियम ६ संग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

………….. गाउँ विकास समिति /नगरपालिका

जिल्ला ………………….

मृत्यु दर्ताको किताव

दर्ता नं. दर्ता मिति मृतकको विवरण

 

सूचकको नाम, ठेगाना र ना.प्र.नं. र जिल्ला प्रमाणपत्र  बुझिलिनेको सही र मिति दर्ता गर्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको नाम र दस्तखत कैफियत
नाम थर मृत्यु भएको मिति उमेर लिङ्ग नागरिकता लिएको भए प्र.प.नं. जारी मिति र जिल्जा मृत्यु भएको स्थान स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना वाजेको नाम थर बाबुको नाम, थर पति/पत्नीको नाम थर
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७