अनुसूची- ९ विवाह दर्ताको किताव

अनुसूची- ९ विवाह दर्ताको किताव

अनुसूची  – ९                        पृष्ठ नं.:

(नियम ६ संग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

………….. गाउँ विकास समिति /नगरपालिका

…………………….. जिल्ला

 विवाह दर्ताको किताव

दर्ता नं. दर्ता मिति विवाह भएको मिति विवाह भएको स्थान दुलाहा दुलहीको विवरण

क.       दुलाह                                              ख. दुलही

सूचकको नाम र ठेगाना प्रमाणपत्र  बुझिलिएको सही र मिति दर्ता गर्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको नाम र दस्तखत कैफियत
नाम जन्म मिति वाजेको नाम, थर बाबुको नाम,

थर

ठेगाना नागरिकता नागरिकता लिएको भए  ना.प्र.प नं. जारी मिति र   जिल्ला
 १        ५ १० ११ १२ १३ १४ १५
(क)
 

(ख)

 

 

(क)
 

(ख)

 

 

(क)
 

(ख)

 

 

(क)
 

(ख)

 

 

(क)
 

(ख)

 

 

(क)
 

(ख)