अनुसूची-१० सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता किताव

अनुसूची-१० सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता किताव

    अनुसूची  – १०             पृष्ठ नं.:

(नियम ६ संग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

………….. गाउँ विकास समिति /नगरपालिका

सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता किताव

दर्ता नं. दर्ता मिति सम्बन्ध विच्छेद ठहर गर्ने अदालतको नाम र निर्णय मिति क. पती                  ख. पत्नी

 

बाजेको नाम बाबुको नाम, थर विवाह भएको मिति सूचकको नाम र ठेगाना नागरिकता लिएको भए  ना.प्र.प.नं.  जारी मिति र   जिल्ला प्रमाणपत्र  बुझिलिएको सही र मिति दर्ता गर्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको नाम र दस्तखत कैफियत
नाम थर जन्म मिति ठेगाना
स्थायी अस्थायी
 १ १० ११ १२ १३ १४ १५