अनुसूची-११  बसाई सराईको दर्ता किताव

अनुसूची-११  बसाई सराईको दर्ता किताव

अनुसूची-११                    पृष्ठ नं.:

(नियम ६ संग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

………….. गाउँ विकास समिति /नगरपालिका

…………… जिल्ला

बसाई सराईको दर्ता किताव

दर्ता नं. दर्ता मिति बसाई सराई गरी गएको/आएको मिति बसाई सराई गर्ने परिवार वा व्यक्तिको नाम, थर सूचकसंगको नाता जन्म मिति लिङ्ग जन्म भएको स्थान हालको स्थायी ठेगाना बसाई सरी जाने स्थान

 

 

बसाई

सरी

आएको स्थान

नागरिकता लिएको भए  ना.प्र.प.नं. जारी मिति र जिल्ला सूचकको नाम प्रमाणपत्र बुझ्नेको सही र मिति दर्ता गर्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको नाम र दस्तखत कैफियत
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६