अनुसूची- १२ जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची- १२ जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा

 

 (नियम 7 सँग सम्बन्धित)

जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार  (Government of Nepal)

स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालय  (Office of Local Registrar)

वडा नं. ………, ………………………..गाउँपालिका/उपमहा/महा/नगरपालिका

Ward No. ………, …………………………..Rural Municipality/Sub Metropolitan/Metropolitan/Municipality

..………..प्रदेश (……………..Province)

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र

(Birth Registration Certificate)

दर्ता नम्बर (Registration No.):                          दर्ता मिति (Registration Date):  वि.सं ………… (…………….A.D.)

पूरा नाम:
Full Name:
जन्म मिति/Date of Birth: वि.सं.                    /                                              (A. D.)
लिङ्ग/Sex
स्थायी ठेगाना:
Permanent Address:
जन्म स्थान/Birth Place:
बाजेको  पूरा नाम:
Full Name of Grandfather:
बाबुको विवरण (Father’s Details) पूरा नाम:
Full Name :
परिचयपत्र नं (नागरिकता/राहदानी)/ID (Citizenship/Passport):         /
आमाको  विवरण Mother’s Details पूरा नाम:
Full Name  : 
परिचयपत्र नं (नागरिकता/राहदानी)/ ID (Citizenship/Passport):           /
सूचकको  विवरण Informant’s Name नाम:
Name:
परिचयपत्र नं (नागरिकता/राहदानी)/ ID(Citizenship/Passport):                            /
 
सही (Signature):  
स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको  नाम:  
Name of Local Registrar: