खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

  २०४४।७।२

संशोधन

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई

संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                                                       –    २०७०।१।३०

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।