१०.   वनस्पति वा अन्य चीज वस्तुलाई क्षति पुर्‍याउन नहुने

१०.   वनस्पति वा अन्य चीज वस्तुलाई क्षति पुर्‍याउन नहुने

कसैले निकुञ्जभित्र वा वाहिरबाट आगो लगाई वा अन्य कुनै किसिमले निकुञ्जभित्रको वनस्पति, झारपात वा अन्य चीज वस्तुलाई क्षति पुर्‍याउन हुँदैन ।