१५.    बाजाहरू बजाउन नपाइने

१५.    बाजाहरू बजाउन नपाइने

निकुञ्जभित्रको धार्मिक स्थल वा निवास स्थान, होटल, लज वा रेष्टुराँमा बाहेक अन्यत्र कसैले रेडियो, टेप रेकर्ड वा अन्य कुनै बाजाहरू बजाउन पाउने छैन ।