३०.   निस्सा दिन र चिन्ह लगाउन सक्ने

३०.   निस्सा दिन र चिन्ह लगाउन सक्ने

संरक्षकले निकुञ्जको हितको लागि स्थानीय व्यक्तिलाई परिचयको निस्सा दिन र निजहरूको घरपालुवा जीवजन्तुलाई चिन्ह लगाउन सक्नेछ ।