३४.   निर्माण कार्य गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने

३४.   निर्माण कार्य गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने

निकुञ्जभित्र कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निर्माण कार्य वा योजना संचालन गर्दा गराउँदा नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।