३७.   अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्ने

३७.   अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस नियमावलीको अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।