औषधि उत्पादन संहिता, २०४१

औषधि उत्पादन संहिता, २०४१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०४१।४।११

नेपाल सरकारले औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को नियम ११ को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको औषधि उत्पादन संहिता लागू गरेकोले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरेकोछ ।