Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३. संहिताको पालन

(१) प्रत्येक व्यक्तिले यो संहितामा लेखिएका कुराहरुको पालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले यो संहितामा लेखिएको कुराको प्रतिकूल आचरण गरेमा निजले संहिताको पालन नगरेको मानिनेछ ।