४. उत्पादन भवन रहने स्थान

४. उत्पादन भवन रहने स्थान

औषधि उत्पादन हुने भवन देहायको स्थानमा रहेको हुनु हुँदैनः–

(क) जन–शौचालय वा फोहर फ्याँक्न प्रयोग हुने स्थान, वा

(ख) गन्हाउने ग्याँस र धेरै धुँवा आउने स्थान र दूषित वातावरण भएको स्थानमा ।