२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संहितामा “व्यक्ति” भन्नाले औषधि ऐन, २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ बमोजिम औषधि उद्योग स्थापना गर्ने र औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।