६. औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक साधन

६. औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक साधन

औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिले औषधिको बनावट अनुसार उत्पादन कार्यमा प्रयोग हुने देहाय बमोजिमका साधनहरु जुटाउनु पर्नेछः–
(क) झोल वर्गमा पर्ने बनावटका औषधिहरु (एलिक्जिर, मिक्सचर, सिरप, लोशन, लिनिमेन्ट, ड्रप्स, स्प्रे र ग्यालेनिकल्स आदि) बनाउनको लागिः

(१) ठीक तरिकाले जोख्न सकिने तराजु वा तराजुहरु,
(२) मिसाउने भाँडोहरु,
(३) पर्कोलेटर (ग्यालेनिकल्सको लागि),
(४) तताउनु हुने भाँडो वा भाँडोहरु,
(५) सुहाउँदो तरिकाले मिसाउन सकिने भाँडो वा भाँडोहरु
(६) धूलो गर्ने साधन,
(७) फिल्टर मेशिन वा साधन,
(८) शीशी वा भाँडोहरुमा औषधि भर्ने मेशिन,
(९) भरेको औषधिमा अन्य कुरा जस्तो परकण (फोरेन पार्टिकल्स) परेको छ कि भनी निरीक्षण गर्ने साधन,
(१०) बोतल, शीशी वा भाँडोहरु सफा गर्ने र सुकाउने मेशिन वा साधन,
(११) डिआयोनाइजर वा डिस्टिल पानी बनाउने मेशिन र
(१२) नाप्ने भाँडोहरु ।

(ख) मलहम तथा पेष्ट बनाउनको लागिः

(१) ठीक तरिकाले जोख्न सकिने तराजु वा तराजुहरु,
(२) मिसाउने भाँडोहरु,
(३) तताउनु हुने भाँडो वा भाँडोहरु,
(४) सुहाउँदो तरिकाले मिसाउन सकिने भाँडो वा भाँडोहरु,
(५) सञ्चय गर्ने ट्याँक वा भाँडोहरु,
(६) कोलाइडलमिल, ट्रिपलमिल वा अन्य यस्तै मिल (कोलाइडल बनावटको औषधिको लागि),
(७) शीशी वा भाँडोमा मलहम भर्ने साधन वा मेशिन,
(८) पेष्ट फिलिङ मेशिन (पेष्टको लागि),
(९) शीशी वा भाँडोहरु सफा गर्ने साधन वा मेशिन र
(१०) डिआयोनाइजर वा डिस्टिल पानी बनाउने मेशिन ।

(ग) ट्याब्लेट र क्याप्सुलको लागिः

(१) ठीक तरिकाले जोख्न सकिने तराजु वा तराजुहरु,
(२) डिस्इन्टिग्रेटर वा धूलो गर्ने मेशिन,
(३) पाउडर मिक्सचर,
(४) मास मिक्सचर,
(५) ग्य्रानुलेटर,
(६) ताप नियन्त्रण गर्न हुने ओभन वा ड्रायर,
(७) ट्याब्लेट बनाउने मेशिन (ट्याब्लेटको लागि), र
(८) पिल बनाउने मेशिन (पिलको लागि),
(९) क्याप्सुल भर्ने र क्याप्सुल सिलिङ्ग गर्ने मेशिन (क्याप्सुलको लागि),
(१०) ट्याब्लेटकोटिङ्ग मेशिन (कोटेड ट्याब्लेट बनाउनको लागि), र
(११) भौतिक गुण परीक्षण गर्न आवश्यक साधनहरु जस्तोः– डिस्इन्टिग्रेटर, हार्डनेस टेस्टर इत्यादि ।

(घ) इन्जेक्शनको उत्पादनको लागिः

(१) पाइरोजेनफ्री डिस्टिल वाटर तयार गर्ने मेशिन,
(२) एम्पुल, भाएल शीशी वा भाँडोहरु सफा गर्ने, धुने र सुकाउने मेशिन,
(३) मिसाउने र तयार गर्ने ट्याँकहरु,
(४) अटोक्लेभ गर्ने मेशिन,
(५) कीटाणु नछिर्ने गरी छान्न सकिने फिल्टर,
(६) फिलिङ्ग गर्ने, बिर्को बन्द गर्ने सिलिङ्ग गर्ने मेशिन,
(७) इन्स्पेक्शन गर्ने मेशिन,
(८) चुहेको जाँच्ने मेशिन, र
(९) एसेप्टिक कण्डिशनमा उत्पादन गर्नु पर्ने औषधिहरुको हकमा विभागले निर्णय गरी दिएका साधन वा मेशिनहरु ।