७. कच्चा पदार्थ

७. कच्चा पदार्थ

(१) औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थहरुको गुणस्तर आधिकारिक औषधि संग्रह, अन्य ग्रन्थ वा सम्बन्धित स्तर अन्तर्गत कायम भएको हुनु पर्दछ । यस्ता पदार्थहरुको प्रचलन गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरु अपनाउनु पर्दछः–

(क) सम्बन्धित पदार्थ हो वा होइन भन्ने परीक्षण गर्नु पर्ने,
(ख) गुणस्तर नियन्त्रणबाट विश्लेषण गराई प्रमाणित भएको हुनु पर्ने,
(ग) गुणस्तर नियन्त्रणबाट स्वीकृति दिइएका कच्चा पदार्थहरुको तोकेको बमोजिम लेबुल गरी अन्य पदार्थसँग नमिसिने गरी राख्ने, र
(घ) परीक्षणबाट उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएका वा काम नलाग्ने भनिएका कच्चा पदार्थहरु प्रयोगमा नल्याउने गरी छुट्याउनु पर्ने ।

(२) कच्चा पदार्थको अभिलेखः यस प्रकारको अभिलेखमा कच्चा पदार्थको नाम, श्रोत (उत्पादन र व्याच नम्बर) प्राप्त गरेको परिमाण, प्राप्त गरेको मिति, परीक्षण गरेको मिति, सञ्चय तरिका गुणस्तर नियन्त्रणबाट प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको मिति, उत्पादनमा प्रयोग भएको परिमाण, सञ्चयमा मौज्दात रहेको परिमाण आदि कुरा खुलाउनु पर्दछ ।