Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१२. परीक्षण विश्लेषण अभिलेख

यस प्रकारका अभिलेख वा रेकर्ड किताबमा निम्न लिखित कुराहरु हुने छन्ः–

(क) कच्चा पदार्थ र उत्पादन प्रक्रियाको विभिन्न चरणको विश्लेषणको नतिजा र उत्पादन भएको औषधिको अन्तिम मूल्याङ्कन र सम्बन्धित औषधिको स्तर अन्तर्गत विश्लेषण परीक्षण भएको छ वा छैन सोको निर्णय,

(ख) आधिकारीक ग्रन्थ वा स्वीकृत विश्लेषण विधि अनुसार प्रयोग गरिएको विधि र स्तरको विवरण,

(ग) विश्लेषण, परीक्षण गर्ने व्यक्तिको सही, र

(घ) जिम्मेवार विशेषज्ञले पुनरावलोकन गरेको मिति र सही ।