१६. प्राविधिक कर्मचारी

१६. प्राविधिक कर्मचारी

(१) कुनै पनि औषधिको उद्योग स्थापना गर्ने व्यक्तिले औषधिको उत्पादन प्रक्रिया रेखदेख गर्नको निमित्त निम्नलिखित योग्यता भएको कमसेकम एक विशेषज्ञको व्यवस्था गर्नु पर्दछः–

(क) फर्मासीमा स्नातक,

(ख) फर्मास्यूटिकल रसायन शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि, वा

(ग) रसायन शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी औषधि उत्पादन कार्यमा ३ वर्षको अनुभव प्राप्त ।

(२) कुनै पनि औषधिको उद्योग स्थापना गर्ने व्यक्तिले औषधिको गुणस्तर नियन्त्रणको रेखदेख गर्नको निमित्त निम्नलिखित योग्यता भएका कमसेकम एक बिशेषज्ञको व्यवस्था गर्नु पर्दछः–

(१) फर्मासीमा स्नातक, वा

(२) फर्मास्यूटिक्स वा रसायन शास्त्रमा स्नातकोपाधि ।