वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

वस्तु विनिमय बजारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट र वेयर हाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ ।