परिच्छेद – ४ वस्तु कारोबार व्यवसाय

परिच्छेद – ४ वस्तु कारोबार व्यवसाय

१९. वस्तु कारोबार व्यवसायीले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसायः (१) वस्तु कारोबार व्यवसायीले देहायको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछः–

(क) बजार निर्माण व्यवसाय,
(ख) लगानी व्यवस्थापन व्यवसाय,
(ग) लगानी परामर्शदाता व्यवसाय,
(घ) वस्तु संरक्षक (कस्टोडियन) सेवा व्यवसाय,
(ङ) वस्तु कारोबार दलाली व्यवसाय,
(च) वस्तु कारोबार व्यापार व्यवसाय,
(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य वस्तु कारोबार व्यवसाय ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि वस्तु कारोबार व्यवसायीलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिनेछः–

(क) बजार निर्माता,
(ख) लगानी व्यवस्थापक,
(ग) लगानी परामर्शदाता,
(घ) संरक्षक (कस्टोडियन),
(ङ) वस्तु कारोबार दलाल,
(च) वस्तु कारोबार व्यापारी,
(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य वस्तु कारोबार व्यवसायी ।

(३) वस्तु कारोबार व्यवसाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२०. वस्तु कारोबार व्यवसायीले सदस्यता लिनु पर्नेः (१) वस्तु कारोबार व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिमको वस्तु कारोबार व्यवसायीले वस्तु विनिमय बजारको सदस्यता लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्ने कार्यविधि, सदस्यता तथा अन्य व्यवस्था सम्बन्धित वस्तु विनिमय बजारको विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२१. शेयरधनी तथा स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै एक वस्तु कारोबार व्यवसायीको शेयरधनी वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्यले अर्को वस्तु कारोबार व्यवसायीको शेयर लिन पाउने छैन ।

(२) वस्तु कारोबार व्यवसायीको शेयर वा त्यसको स्वामित्व, बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२२. सम्झौता गर्नु पर्नेः वस्तु कारोबार व्यवसायीले लगानीकर्तासँग कारोबार गर्नु अघि तोकिए बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

२३. अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) वस्तु कारोबार व्यवसायीले कारोबार गर्नु अघि लगानीकर्ताको वास्तविक रुपमा परिचय खुल्ने कागजात वा विवरण लिनु पर्नेछ ।

(२) वस्तु कारोबार व्यवसायीले लगानीकर्ताको परिचय खुल्ने कागजात वा विवरण, कारोबारसँग सम्बन्धित रकम लेनदेन सम्बन्धी विवरण वा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

२४. बीमा गराउनु पर्नेः वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बीमा गराउनु पर्नेछ ।