परिच्छेद–५ राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय

परिच्छेद–५ राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय

२५. राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायी नियुक्त गर्नु पर्नेः (१) वस्तु विनिमय बजारले राफसाफ तथा फस्र्यौट सम्बन्धी कार्यको लागि राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायी नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(२) राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायी नियुक्त गर्दा वस्तु विनिमय बजारले राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायीसँग तोकिए बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ र सम्झौताको एक प्रति वस्तु विनिमय बजारले त्यस्तो सम्झौता गरेको पन्ध्र दिनभित्र बोर्डसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायीको नियुक्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६. राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायीले गर्ने कारोबारः (१) राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायीले वस्तु विनिमय बजारमा वस्तु करार बमोजिम खरिद वा बिक्री भएको कारोबारलाई राफसाफ तथा फस्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

(२) राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायीले गर्ने राफसाफ तथा फस्र्यौट सम्बन्धी अन्य कारोबार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।