नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५३।११।१५

संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५                                     – २०५५।१०।२७
२. स्वास्थ्य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०५८             – २०५८।५।६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५८                                        – २०५८।७।२२
४. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३                                          – २०६३।८।२२
५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनसंशोधन गर्ने ऐन, २०६६           –  २०६६।१०।७
६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७०                                     – २०७०।१२।१२

२०५३ सालको ऐन नं.३२

स्वास्थ्य सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन, संचलान र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।