परिच्छेद–५ अध्ययन र तालिममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ अध्ययन र तालिममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था

३२. अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त मनोनयनका आधारहरूः अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणका निमित्त कर्मचारीलाई मनोनयन गर्दा मन्त्रालयले  मन्त्रालय र अन्तरगतका कर्मचारीहरू मध्येबाट देहायको आधारमा मनोनयन गरिनेछः–

(क) अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको विषय सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत रहेको समूह वा उपसमूहको निमित्त उपयोगी र आवश्यक भएको ।
(ख) अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको लागि प्राप्त छात्रवृत्तिमा मनोनयनको लागि तोकिएको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई दफा २९ बमोजिम शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र र कार्य सम्पादनको मूल्यांकन बापत बढी अंक पाउने कर्मचारी मध्ये प्राथमिकताको आधारमा ।
(ग) स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधिको अध्ययनको हकमा पैंतालीस वर्ष उमेर ननाघेको ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको निमित्त,–

(१) “अध्ययन” भन्नाले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयमा गरिने अध्ययनलाई जनाउँछ ।
(२) “तालीम” भन्नाले स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधि प्रदान गरिने बाहेक कुनै संस्थाद्वारा निश्चित पाठ्यक्रम अनुसार निश्चित अवधिमा संचालन हुने शीप आर्जन गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई जनाउँछ ।
(३) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन र तालिम बाहेक ६ हप्तामा नबढ्ने गरी आयोजना हुने गोष्ठी, सेमिनार वा अवलोकन भ्रमणलाई जनाउँछ ।

३३. मनोनयन गर्दा प्रथामिकता दिनु पर्नेः विदेशमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त कर्मचारीको मनोनयन गर्दा सामान्यतयाः पहिले वैदेशिक अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा अध्ययन भ्रमण गर्ने मौका नपाएको कर्मचारीलाई दफा ३२ को अधीनमा रही देहाय बमोजिम प्राथमिकताको आधारमा मनोनयन गरिनेछ । तर एउटै स्तर र प्रकृतिको कार्यक्रममा दोहो¥याएर मनोनयन गरिनेछैनः–

(क) अध्ययनमा सहायक पाँचौ तह, अधिकृत छैठौं, सातौं र आठौं तहका कर्मचारी र निजामती सेवाका सो सरहका कर्मचारीलाई,
(ख) तालिममा अधिकृत नवौं तह र सो भन्दा मुनिका तहका कर्मचारी र निजामती सेवाका सो सरहका कर्मचारीलाई,
(ग) अध्ययन भ्रमणमा साधारणतया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यालय प्रमुख, अधिकृत दशौं तह र सो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी र निजामती सेवाका सो सरहका कर्मचारीलाई।

३४. मनोनयनको लागि अयोग्यः (१) देहायका कर्मचारी अध्ययन वा तालिमको निमित्त मनोनयन हुन योग्य हुने छैनन्ः–

(क) दफा २७ बमोजिम बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभएका वा यस ऐन बमोजिम स्तरवृद्धि रोक्का भएका,
(ख) शुरु नियुक्ति भई पदस्थापन भएको अधिकृत तहको कर्मचारीले कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरेको र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित श्रेणीको स्थायी पदमा रही कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा गई काम नगरेको ।
(ग) खण्ड (ख) मा उल्लिखित कर्मचारीले सोही खण्डमा उल्लिखित अवधिसम्म सोही खण्डमा उल्लेख भएको क्षेत्रमा काम नगरेको भए त्यस्तो अवधिसम्म त्यस्तो क्षेत्रमा गई रुजु हाजिर भई काम नगरेसम्म,

तर नितान्त प्राविधिक तथा विशेषज्ञ प्रकृतिको नब्बे दिन भन्दा कम अवधिको तालिममा मनोनयन गर्दा यस दफा बमोजिमको अयोग्यता लागू हुने छैन ।

(२) मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना अध्ययनमा जानेको हकमा नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छैन ।

३५. अध्ययन, तालिम वा अध्ययन प्रमाण पूरा गरेपछि सेवा गर्नुपर्ने अवधिः नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि देहाय बमोजिमको अवधिसम्म अनिवार्य रूपले सेवा गर्नु पर्नेछः–

अध्ययन, तालिम वा अध्ययन                                      सेवा गर्नु पर्ने
भ्रमणको अवधि                                                    न्युनतम अवधि
(क) तीन महीनासम्म                                                    एक वर्ष
(ख) तीन महीनादेखि छ महीनासम्म                             डेढ वर्ष
(ग) छ महीनादेखि नौ महीनासम्म                                दुई वर्ष
(घ) नौ महीनादेखि एक वर्षसम्म                                 तीन वर्ष
(ङ) एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म                                    चार वर्ष
(च) दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म                                     पाँच वर्ष
(छ) तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म                                 सात वर्ष
(ज) चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म                                आठ वर्ष
(झ) पाँच वर्षदेखि छ वर्षसम्म                                   नौ वर्ष

३६. कबुलियत गर्नु पर्नेः (१) कुनै पनि कर्मचारीले अध्ययन, तालिम लिन वा अध्ययन भ्रमण गर्न जानु भन्दा अघि त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पुरा गरी फर्केर आई दफा ३५ बमोजिमको सेवा गर्ने समेत कबुलियत गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्ने कबुलियतको ढाँचा तोकिए बमोजिको हुनेछ ।

(३) कुनै पनि कर्मचारीले अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी वा नगरी सेवा गर्न नआएमा वा दफा ३५ बमोजिम गर्नु पर्ने सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण अवधिभर निजले पाएको तलब भत्ता तथा शिक्षण शुल्क र छात्रवृत्ति रकम समेत असुल गरी निज उपर विभागीय कार्यबाही गरिनेछ ।