Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१०. सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने

आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित सबैले आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।