आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०१२।८।१३

संशोधन गर्ने ऐन
१. आवश्यक वस्तु संरक्षण (प्रथम संशोधन) ऐन, २०१८            – २०१८।९।१३
२. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० – २०२०।११।१६
३. आवश्यक वस्तु संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४          – २०२४।७।६
४. न्याय प्रशासन सुधार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३            – २०३३।४।१०
५. आवश्यक वस्तु संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८             – २०३८।६।१४
६. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३             – २०४३।७।२४
७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ – २०४८।२।१६
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८                         –  २०४९।१।८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                       – २०६६।१०।७
१०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                 – २०७२।११।१३

२०१२ सालको ऐन नं. १३

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न जनउपयोगका आवश्यक वस्तु विशेषको संरक्षण गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरीबक्सेकोछ ।