५. स्थानीय तह वा प्रशासन अधिकृतको अधिकार

५. स्थानीय तह वा प्रशासन अधिकृतको अधिकार

आवश्यक वस्तुको सबैले हेरचाह गर्नु पर्छ सो नगरी कुनै इलाकामा आवश्यक वस्तु बराबर हराएमा, चोरिएमा वा अरू कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याइएमा सबभन्दा नजिकको गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वा प्रशासन अधिकृतले पालो पहराको व्यवस्था गरी सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।