९. मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदन

९. मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदन

यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछ र त्यस उपरको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्नेछ ।