३. अधिकारी ताक्ने

३. अधिकारी ताक्ने

(१) ऐनको दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकारी तोकिएको छ ।
(२) ऐनको दफा ५, ६, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २३ र २५ को प्रयोजनको लागि निम्न लिखित अध्यक्ष र सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको छ :–
(क) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी–––––––––––––––– अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित मालको हाकिम वा भूमि प्रशासक –––––––––– सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकिदिएको व्यक्ति ––––––––––––––– सदस्य 
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले ऐनको परिधि भित्र रही आफ्नो
कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।