कम्पनीऐन, २०६३लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक

कम्पनीऐन, २०६३लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः कम्पनीऐन, २०६३लाई संशोधनगर्नवाञ्छनीय भएकोले,संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।