१३.मूल ऐनको परिच्छेद –३ मा संशोधनः

१३.मूल ऐनको परिच्छेद –३ मा संशोधनः

मूल ऐनको परिच्छेद–३ को परिच्छेद शीर्षकमा रहेका “प्रबन्धपत्र” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।