आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) ऐन, २०१९

आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) ऐन, २०१९

लालमोहर र प्रकाशन मिति  २०१९।६।५

संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९।१२।३०

प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७

२०१९ सालको ऐन नं. १८

नेपाल भित्र हुलाकद्वारा चलान हुने वस्तुहरुको बीमा गर्ने व्यवस्थाको निमित्त बनेको ऐन
प्रस्तावनाः नेपालभित्र हुलाकद्वारा चलान हुने वस्तुहरु हराउने वा नोक्सान हुने प्रति बीमा
गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरु हराएमा वा नोक्सान भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार
यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।