२९.मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधनः

२९.मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधनः

मूल ऐनको दफा ५० मा देहायको उपदफा (५) थपिएको छः–“(५) उपदफा (४) बमोजिम खडा गरिएको दर्ता किताबमा कम्पनीले उपदफा (२) र (३) बमोजिम सूचना प्राप्त भएको सातदिनभित्र आधारभूत शेयरधनीको विवरण अद्यावधिक गरी सोको प्रमाणित प्रतिलिपी जानकारीतथा अभिलेखकालागि पन्ध्रदिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।