भाग २४ – परिभाषा

भाग २४ – परिभाषा

१६५. परिभाषाः

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–

(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।

(ख) “नेपाल” भन्नाले नेपाल राज्य सम्झनु पर्छ ।

(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ ।

(घ) “विधेयक” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसद वा संविधान सभामा पेश भएकोसंविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ ।

(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ ।