८९.मूल ऐनमा दफा १७९क थपः

८९.मूल ऐनमा दफा १७९क थपः

मूल एनेको दफा १७९ पछि देहायको दफा १७९क थपिएको छः–
“१७९क.संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारीः (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो वार्षिक मुनाफाको रकममध्ये प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिमको रकम संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी (कर्पोरेट सोसियल रिस्पोनसिबिलिटी) वहन गर्ने प्रयोजनको लागिछुट्याई
संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाई तोकिए बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्नुपर्नेरकम नतोकिएमा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने कम्पनी भएवार्षिक खूद मुनाफा रकमको कम्तिमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक जिम्वेवारीवहन गर्ने योजनामा खर्च गर्नका लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनका लागि वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दाबढी मुनाफा रकम आर्जन गर्ने कम्पनीले एक जना संचालकको अध्यक्षतामा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी एक समिति गठन गरी त्यसकोजिम्मेवारी तोक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनमा संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारीका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा यस दफाले असर पार्ने छैन ।”