अनुसूची–४छ. सूचनाको ढाँचा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सूचना

अनुसूची–४छ. सूचनाको ढाँचा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सूचना

अनुसूची–४छ.
(नियम २९ट. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सूचनाको ढाँचा

जिल्ला अदालतबाट जारी भएको

सूचना

संवत् ………. को ……………………… नं.

……………………………………………………………………………….. वादी/निवेदक/पुनरावेदक

विरुद्ध

………………………………………………………………………………. प्रतिवादी/विपक्षी/प्रत्यर्थी

मुद्दाः……………………….

…………….. जिल्ला ……………. गाउँ विकास समिति/नगरपालिका वडा नं. ….. बस्ने ……………… को छोरा/छोरी/श्रीमती …………………….. वर्ष …….को ……………. का नाउँमा जारी भएको सूचना ।

…………………………………………………………………………

यस अदालतबाट मिति ……………………. मा …………. आदेश भएकोले सो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी जानकारीको निमित्त यो सूचना पठाइएको छ । सो मुद्दामा आफ्नो सबुत प्रमाण लिई तपाई आफै उपस्थित हुन आउनु होला वा ऐन बमोजिमको वारेस पठाउनुहोला । यो सूचना तामेल भएको १५ दिनपछि मुद्दा पेशीमा चढ्न सक्नेछ ।

आज संवत् ………… साल …….. महिना …… गते ….. रोज …… का दिन अदालतको छाप र मेरो दस्तखतबाट यो सूचना जारी भयो ।

………………….
(अदालतको छाप)

आदेश बमोजिम
दस्तखत