अनुसूची–४च. अदालतमा चढाएको जिल्ला अदालतमा पेश गरेको मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी जानकारी फाराम

अनुसूची–४च. अदालतमा चढाएको जिल्ला अदालतमा पेश गरेको मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी जानकारी फाराम

अनुसूची–४च.
(नियम २९ञ. को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
अदालतमा चढाएको

जिल्ला अदालतमा पेश गरेको मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी जानकारी फाराम

संवत् ………………. को …………………. नं. …

मुद्दा ……………………….

……………………………………………………………………………………………. निवेदक

पुनरावेदक/प्रत्यर्थी

मेरो यस अदालतमा विचाराधीन प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी जानकारी देहायका माध्यमबाट लिन इच्छुक भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
(क) अदालतमा स्वयम् उपस्थित भएर ।

(ख) अदालतले उपलव्ध गराएको टोलफ्रि नं. ( ) मा सोधेर ।

(ग) प्र.प.नं. का वरिष्ठि अधिवक्ता/अधिवक्ता/अभिवक्ता श्री … ….. लाई देहायको माध्यमबाट खबर गरेरः

फोनः
फ्याक्सः
इमेलः

(घ) अदालतको वेवसाइटबाट ।

(ङ) अदालतले प्रकाशन गर्ने साप्ताहिक वा दैनिक पेशी सूचीबाट ।

(च) अन्य माध्यमबाट (कुन माध्यम हो उल्लेख गर्ने) …………………………

द्रष्ट्रव्यः प्रकरण (घ) र (ङ) बाहेकका

(१) मूल माध्यम ( )

(२) वैकल्पिक माध्यम ( )

निवेदकको,–
दस्तखतः
नामः

इति संवत् ……. साल ……….. महिना ……… गते रोज … शुभम् ।