१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनकोनाम “नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।