भाग २५ – संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

भाग २५ – संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

१६६. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो संविधानलाई “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” भनिनेछ ।

(२) यो संविधान प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा
अनुमोदन गरिनेछ । यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत व्यहोरा अनुसूची–३ मा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।

(३) मिति २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न
‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र मिति २०६३ मङ्सिर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार र सेनाको
व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता’ अनुसूची–४ मा राखिएको छ ।

(४) यो संविधान संवत् दुईहजार त्रिसठ्ठी साल माघ महिनाको एक गते सोमबारदेखि
प्रारम्भ हुनेछ ।

१६७. खारेजीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरिएको छ ।