२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) ‘‘अध्यक्ष” भन्नाले प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) ‘‘कार्यालय प्रवन्धक” भन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कार्यालय प्रवन्धक संझनु पर्छ ।
(ग) ‘‘प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।
(घ) ‘‘समिति” भन्नाले दफा ५ बमोजिमकोसंचालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) ‘‘सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष समेत जनाउँछ ।
(च) ‘‘तोकिएको” वा ‘‘तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।