प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रस्तावना :- प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।