४. प्रतिष्ठान कानूनी व्यक्ति हुने

४. प्रतिष्ठान कानूनी व्यक्ति हुने

यस ऐन बमोजिम स्थापना हुने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान कानूनी व्यक्ति हुनेछ र सोही हैसियतमा प्राप्त हुनेअधिकार र सुविधा प्रयोग गर्न, जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न र कर्तव्यको पालना गर्न सक्नेछ ।