५. संचालक समिति

५. संचालक समिति

(१) प्रतिष्ठानबाट सम्पादन हुने काम गर्नका लागि प्रतिष्ठानमा एक समिति (गभर्निङ्ग बोर्ड) रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा विभिन्न विधामा अध्ययन वा अनुसन्धान  गरेका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, नीति विश्लेषक वा प्राज्ञिक व्यक्तिहरु मध्येबाट देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्ः
(क) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त एक जना ख्यातिप्राप्त अध्येता वा अनुसन्धानकर्ता –अध्यक्ष
(ख) अध्यक्षको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, नीति विश्लेषक वा प्राज्ञिक
व्यक्तिहरु मध्येबाट चार जना –सदस्य
(३) उपदफा (२) बमोजिम सदस्य नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुिक्त हुन बाधा पर्नेछैन ।
(५) कार्यालय प्रवन्धकले समितिको सचिवको हैसियतले काम गर्नेछ ।