६. नियुक्तिका लागि सिफारिस

६. नियुक्तिका लागि सिफारिस

(१) अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ
(क) प्रधानमन्त्रीले तोकेको एकजना मन्त्री –अध्यक्ष
(ख) विश्व विद्यालयका प्राध्यापक मध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको एकजना प्राध्यापक –सदस्य
(ग) प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सचिव सदस्य–सचिव
(२) सिफारिस समितिले आफ्नोकार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।