७. सदस्यको योग्यता

७. सदस्यको योग्यता

(१) देहायको योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिक सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य मानिनेछ
(क) कम्तिमा पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ख) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र वर्ष अध्ययन वा अनुसन्धानको काम गरेको,
(ग) अनुसन्धान (रिसर्च) वा नीति विश्लेषणका क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गरेको,
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।