अनुसूची–४ग पुनरावेदनपत्र

अनुसूची–४ग पुनरावेदनपत्र

अनुसूची–४ग.

(नियम २९ख. सँग सम्बन्धित)

जिल्ला अदालतमा चढाएको

पुनरावेदनपत्र

संवत्……..सालको देवानी, फौज्दारी पुनरावेदन नं.

फलाना/फलाना (प्रत्येकको पूरा नाम, थर, वतन) …………………………….. वादी/प्रतिवादी

पुनरावेदक

विरुद्व

फलाना/फलाना (प्रत्येकको पूरा नाम, थर, वतन) …………………………………. वादी/प्रतिवादी

प्रत्यथी

मुद्दाः………………………….

फलाना न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय/पदाधिकारीले संवत् ……. को ……. मुद्दामा फलाना मितिमा म/हामीहरूलाई यस्तो गर्ने गरी फैसला गर्नु भएकोमा चित्त नबुझेको हुनाले मुद्दाको मोल बिगो यति वा दण्डकैद यति भएको हुनाले सो दण्ड कैद बुझाएको निस्सा सामेल राखी वा थुनामा रही पुनरावेदन गरेको छु/गरेका छौं । यसमा म/हामी पुनरावेदकको निम्न लिखित पुनरावेदन जिकिर छः–

१. ……………………….

२. ……………………….

३. ……………………….

पुनरावेदक,
फलाना ठाउँ बस्ने फलाना

(एकभन्दा बढी पुनरावेदक भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन, उमेर लेखी लेखपढ गर्न जान्नेले
हस्ताक्षरको सही र अरुले ल्याप्चे सही गर्नु पर्छ ।)

इति संवत्…………साल……….गते रोज……………..शुभम् ।