२. प्रमाण ऐनको दफा २ मा संशोधन

२. प्रमाण ऐनको दफा २ मा संशोधन

प्रमाण ऐन, ३०३१ (यस पछि “मूल ऐन” भनिएको) दफा २ को,–
(१) खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ :–
“(ग) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम सार्वजनिक
लिखत मानिने लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो लिखतको
डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुप समेतलाई जनाउँछ ।”
(२) खण्ड (ग) पछि देहायका खण्ड “(घ)” थपिएको छ :–
“(घ) “न्यायाधीश” भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वाच्च
अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दाको कारवाही,
सुनुवाई र किनारा गर्ने अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई
जनाउछ ।”