३. मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन

३. मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन

ः मूल ऐनको दफा ५ को,– (१) उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछि देहायका खण्ड (ग१), (ग२) र (ग३) थपिएका
छन् :–
“(ग१) नेपालको राष्ट्रिय गान,
(ग२) नेपालको निशान छाप,
(ग३) नेपालका राष्ट्रिय विभुति,”
(२) उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ :–

“(२क) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अदालतले न्यायिक
जानकारीमा लिने विषयमा पक्षले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने छैन ।”