४. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

४. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

 ः मूल ऐनको दफा ६ को,– (१) खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छ :-
“(घ१) पति र पत्नीको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु
विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।”
(२) खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) र (ङ२) थपिएका छन् :-
“(ङ१) डिजिटल वा विद्युतिय कारोवारबाट सम्झौता वा लिखत भएकोमा रित
पूर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो भनी अदालतले अनुमान
गर्नेछ ।
(ङ२) डिजिटल वा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोवार भएकोमा रितपूर्वक नै
हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।”
(३) खण्ड (च) मा रहेका “विदेशी राज्यको सरकारबाट” भन्ने शब्दहरु पछि “प्राप्त
भएका प्रमाण” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।